SKM do Piaseczna, a może Zalesia Górnego?

0
182

Przedstawiamy stanowisko Zarządu Transportu Miejskie w Warszawie w sprawie linii SKM do Piaseczna i Zalesia Górnego w  odpowiedzi na pismo w tej sprawie skierowane do ZTM przez mieszkańców Zalesia Górnego.

Kilka lat temu (2011-2012 r.) ? w toku rozważań nad rozwojem systemu SKM ? prowadzone były rozmowy z zarządcą infrastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.) na temat stworzenia możliwości zawracania składów na stacji Zalesie Górne lub Piaseczno. Czynnik ten (miejsce do sprawnego zawracania składów, bez blokowania linii dla innych pociągów) determinował dyskusję nad wprowadzeniem połączeń SKM na linię radomską.

Pierwotnie stanowisko PKP PLK S.A. do naszej propozycji było negatywne (nie uwzględniała takiej opcji dokumentacja techniczna modernizacji linii), aczkolwiek później na szczęście uległo zmianie. Poinformowano nas, iż ze względu na stan zaawansowania prac nad dokumentacją projektową istnieje możliwość, aby tor odstawczy powstał w Piasecznie, natomiast Zalesie Górne pozostanie na razie lokalizacją potencjalną. ZTM nie miał i nie ma mocy decyzyjnej, aby ten stan rzeczy uległ zmianie, tym bardziej, iż modernizacja linii radomskiej już się rozpoczęła i z informacji które posiadamy wynika, że ingerencja w projekt jest już niemożliwa.

W naszej ocenie zaproponowane przez PKP PLK S.A. rozwiązanie na określone korzyści, bowiem zasadniczym celem funkcjonowania oferty SKM jest dogęszczenie siatki połączeń regionalnych Kolei Mazowieckich w najbliższym otoczeniu Warszawy, w obszarze największych oddziaływań funkcjonalno-przestrzennych. Zalesie Górne charakteryzuje się znacznie mniejszą gęstością zaludnienia i mniejszą intensywnością zabudowy, a także istotnie mniejszym nagromadzeniem wszelkich funkcji usługowych niż Piaseczno, a w konsekwencji ? znacznie dużo mniejszymi potokami pasażerskimi (realnymi i potencjalnymi).

Regularne kursowanie SKM do/z Zalesia Górnego wymagałoby pokonywania przez pociągi SKM dodatkowego, prawie 5-km odcinka linii, co w ujęciu sumarycznym spowodowałoby istotny (niemal dwukrotny) wzrost potencjalnego obciążenia finansowego dla samorządu Piaseczna w zakresie dofinansowania przewozów, w relacji do finansowania wyłącznie odcinka do/z Piaseczna (we współpracy z gminą Lesznowola). Ponieważ usługi SKM nie są dofinansowywane przez samorząd wojewódzki, ciężar finansowy spoczywa na samorządzie m.st. Warszawy oraz samorządach lokalnych działających w porozumieniu z Warszawą. Pragniemy zauważyć, iż w zakresie usług SKM pożądany udział samorządu gminnego w finansowaniu oferty wynosi 40% kosztów na określonym odcinku linii (od stacji granicznej). Pozostałe 60% pokrywa Warszawa, z tym, że tylko część z tych środków wraca do stołecznego budżetu w postaci wpływów z biletów. Nie chcemy tu w niczym ujmować przytoczonym argumentom mieszkańców Zalesia Górnego, ale powyższe kwestie finansowe muszą być brane pod uwagę, bowiem determinują trwałość i stabilność określonego rozwiązania transportowego.

Informujemy jednak, iż w wyniku prowadzonej aktualnie modernizacji linii radomskiej poprawią się warunki ruchu dla pociągów regionalnych w relacjach pomiędzy Warszawą a Górą Kalwarią / Czachówkiem, Warką i Radomiem, co oznaczać będzie potencjalną możliwość uruchamiania większej liczby połączeń obsługujących Zalesie Górne bez konieczności wprowadzania tam oferty SKM. Obowiązujący plan transportowy woj. mazowieckiego (komplet dokumentów dostępny jest na www – link)  przewiduje na odcinku Warszawa ? Czachówek prowadzenie ruchu pociągów w godzinach szczytu z częstotliwością co 20-30 minut, a poza godzinami szczytu oraz w weekendy ? co 30 ? 60 minut, co wg przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski badań i analiz powinno odpowiadać zapotrzebowaniu na tym odcinku. Zakładamy jednak, iż w ścisłym szczycie przewozowym oferta KM dla odcinka Czachówek ? Zalesie mogłaby zapewniać 4 kursy w godzinie. Inwestycje taborowe KM i samorządu województwa powodują, iż jakość usług Kolei Mazowieckich ulega systematycznej poprawie, a w przypadku nowych pojazdów ? niczym nie ustępują one składom użytkowanym przez SKM.

A zatem ? należy pamiętać, iż osiągnięcie poprawy warunków powiązania Zalesia Górnego z Warszawą nie musi być koniecznie zrealizowane poprzez usługi SKM, w sytuacji, w której określone efekty będą mogły być osiągnięte poprzez poprawę oferty przewozowej Kolei Mazowieckich (np. dodatkowe połączenia do/z Czachówka Południowego w porach zwiększonych przewozów).

Analizując przedmiotowe zagadnienie należy mieć na uwadze fakt, iż rozwój przestrzenny i funkcjonalny Zalesia Górnego jest w istotny sposób ograniczony uwarunkowaniami przestrzennymi o charakterze środowiskowym, a także istniejącym zagospodarowaniem. Wiemy również, iż Państwo jako mieszkańcy oczekujecie, iż charakter zabudowy (?miasto-ogród?) i funkcji (mieszkalnej) nie ulegnie żadnej istotnej zmianie.

Nie dostrzegamy zatem przesłanek, aby w najbliższych latach liczba mieszkańców Zalesia Górnego miała w przyszłości w radykalny sposób wzrosnąć.

W tym momencie uznajemy, iż wypracowane rozwiązanie w postaci usytuowania końcowej stacji systemu SKM na linii radomskiej w Piasecznie jest ze względów przewozowych i finansowych optymalne i do czasu uruchomienia połączenia nie przewidujemy zmiany tego stanu rzeczy. Jeżeli okazałoby się w przyszłości, iż Zalesie Górne stanie się obszarem zintensyfikowanego rozwoju usług generujących określony poziom zatrudnienia oraz konieczność przemieszczeń, a także intensyfikacji mieszkaniowej zabudowy wielorodzinnej (duże osiedla mieszkaniowe), wówczas będzie można powrócić do rozważań na temat rozszerzenia obsługi SKM. Poza wszystkim, w naszej ocenie wszelkie dyskusje na ten temat będą zasadne po ukształtowaniu się docelowego układu obsługi linii radomskiej za pomocą SKM i KM, a będzie to możliwe dopiero za kilka lat.

Mając na uwadze powyższe rozważania informujemy, iż kwestia systemowej poprawy oferty przewozowej na linii radomskiej na odcinku na południe od Piaseczna będzie zadaniem dla samorządu województwa mazowieckiego (liczba połączeń, długość składów) ? informujemy, iż w pierwszej kolejności adresatem wniosków o poprawę możliwości dojazdu z odcinka Czachówek ? Piaseczno powinien być Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Informujemy również, iż Zarząd Transportu Miejskiego owocnie współpracuje z samorządem województwa i dyskusja nad rozwojem przewozów SKM i KM odbywa się w dużej mierze wspólnie i w ramach tej dyskusji określane są zadania dla każdego przewoźnika ? w taki sposób, aby uzyskać możliwie spójną usługę, bez konkurowania o przepustowość infrastruktury i pasażera. ZTM poprzez konsekwentną politykę integracji kolei regionalnej z systemem warszawskiego transportu zbiorowego (Wspólny Bilet) wskazuje, iż rozwój usług KM jest równie korzystny dla całości systemu jak usługi SKM.

 

Stanowisko
Zarządu Transportu Miejskiego
W Warszawie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.